Schreuders Sport Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Schreuders Sport International B.V. te Leerdam


Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper Schreuders Sport International B.V.;
Koper de wederpartij van Verkoper bij een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden;
Werkdagen alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd;
Overeenkomst elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken, die tussen Verkoper en Koper tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder aanbiedingen van Verkoper en aanvragen van Koper) en ter uitvoering daarvan;
Bedragen alle bedragen en/of prijzen zijn netto, in Euro's en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld;
CPT (Carriage Paid To, Incoterms 2010) Verkoper betaalt de prijs voor het vervoer van de gekochte zaken naar de door Koper aan te wijzen bestemming (één centraal adres). Het risico van verlies van of schade aan de zaken, alsmede van extra kosten ten gevolge van zulke gebeurtenissen die zich voordoen nadat de zaken aan de (eerste) vervoerder zijn overgedragen, komen voor rekening van Koper;
FCA (Free Carrier, Incoterms 2010) Koper betaalt de prijs voor het vervoer van de gekochte zaken vanaf het bedrijfspand van Verkoper naar de door Koper gewenste bestemming. Verkoper heeft enkel de verplichting de goederen te leveren aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door Koper in het bedrijfspand van Verkoper. Het risico van verlies van of schade aan de zaken, alsmede van extra kosten ten gevolge van zulke gebeurtenissen die zich voordoen nadat de zaken aan de (eerste) vervoerder zijn overgedragen, komen voor rekening van Koper;
EXW (Ex Works, Incoterm 2010) Koper haalt zelf de goederen af voor eigen rekening en risico. Verkoper levert wanneer hij de gekochte zaken ter beschikking stelt aan Koper in het bedrijfspand van Verkoper. Verkoper is niet verplicht de goederen te laden op het voertuig waarmee de goederen worden opgehaald
Merken door Verkoper geregistreerde en/of gedeponeerde Merken, gezamenlijk aangemerkt als Merken en individueel als Merk;
Vriezen wanneer er in Nederland in een periode van 48 uur een temperatuur is / wordt gemeten van onder het vriespunt (0 graden Celsius);
Winterhardwaren producten waaronder (niet limitatief) schaatsen, sleden, snowboots, sneeuwscheppen, ijskrabbers, antislip-zolen, etc.


Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid
2.1
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden, eerder gedane toezeggingen en (mondelinge) Overeenkomsten, van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper, alsmede alle rechtsverhoudingen die als gevolg van dergelijke Overeenkomsten tussen partijen tot stand (zullen) komen. Voorts wordt Koper geacht met de uitsluitende toepassing van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.

2.2
Hiervan afwijkende bepalingen, in het bijzonder algemene voorwaarden van Koper, of (niet bindende) wettelijke regels, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper de afwijkende bepalingen schriftelijk heeft aanvaard. Het door Verkoper zonder voorbehoud uitvoeren van een Overeenkomst betekent niet dat Verkoper deze van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden afwijkende bepalingen erkent.

2.3
Verkoper heeft het recht deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zal worden gepubliceerd op de website van Verkoper (www.schreuderssport.com) en is geldend vanaf het moment van publicatie.

2.4
Verkoper behoudt zich het recht voor alleen aan branche gerelateerde ondernemers te leveren. Voor Merken van Verkoper kunnen eventueel aanvullende voorwaarden gelden.


Artikel 3. De totstandkoming van Overeenkomsten
3.1
Alle van Verkoper uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 14 (zegge: veertien) dagen geldig.

3.2
Een Overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging door Verkoper en/of wanneer Verkoper heeft aangevangen aan een opdracht uitvoering te geven. Ook Overeenkomsten aangegaan door handelsagenten, handelsreizigers en/of andere tussenpersonen, binden Verkoper eerst nadat deze Overeenkomsten door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel Verkoper feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.

3.3
Koper en/of Verkoper is gebonden aan Overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie Verkoper en/of Koper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.


Artikel 4. Schriftelijkheidsvereiste en Informatieplicht
4.1
Indien partjen gezamenlijk wensen af te wijken van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, met inbegrip van deze bepaling, is dit slechts rechtsgeldig als partijen zulks specifiek en schriftelijk overeenkomen.

4.2
Op eerste verzoek daartoe van Verkoper is Koper verplicht aan Verkoper mede te delen haar juiste BTW-identificatienummer, alsmede de naam waaronder Koper bij de betreffende Belastingdienst geregistreerd staat. Tevens dient Koper aan Verkoper op verzoek haar juiste Kamer van Koophandel en Fabrieken registratie te overleggen, welke niet ouder is dan 6 (zegge: zes) maanden.


Artikel 5. Levering en risico
5.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden leveringen binnen Nederland CPT.

5.2
Het bovenstaande in lid 1 is niet van toepassing indien het netto orderbedrag van zaken lager is dan € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig Euro en nul cent), tenzij anders overeengekomen. Het transport geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Koper (FCA). Vorenbedoeld bedrag is exclusief de zaken die (tijdelijk) niet voorradig zijn. Het transport is ter keuze van Verkoper, met dien verstande dat het maximaal in rekening te brengen bedrag aan Koper, afhankelijk van prijsniveau en volume, € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro en nul cent) per zending zal bedragen. Indien de zaken buiten Nederland geleverd dienen te worden, geschiedt de levering af magazijn te Leerdam (FCA). Zaken die Koper zelf wenst af te halen geschieden in alle gevallen af magazijn te Leerdam (EXW).

5.3
De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd of dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de Overeenkomst is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen. Wanneer het Vriest, vindt er geen bezorging plaats.

5.4
In het geval Koper opdracht geeft aan Verkoper tot levering aan derden (bv. drukkerijen) dan neemt Koper het risico van Verkoper over met betrekking tot een mogelijk foutieve levering (model, kleur, maat, etc.). Koper wordt geacht de zaken te hebben geaccepteerd zoals aan de derden geleverd. Eventuele extra opgelopen kosten (bv. bedrukkingskosten) zullen nimmer voor vergoeding door Verkoper in aanmerking.

5.5
Door Verkoper worden extra kosten in rekening gebracht aan Koper indien: 5.6
Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats of plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij Koper aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze Koper volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Blijft Koper terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

5.7
Indien de zaken geleverd worden op Europallets, dient Koper deze bij aflevering direct terug te geven en/of om te ruilen. Wanneer Koper daarin nalatig is, brengt Verkoper aan Koper € 12,50 (zegge: twaalf Euro en vijftig cent) per pallet in rekening.

5.8
Het risico van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd, en daarmee in macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

5.9
Koper verplicht zich om de douane documenten aan te bieden bij de douane in het land van bestemming en bewijs hiervan op enig moment op verzoek van Verkoper te overleggen. Bij niet nakoming daarvan wordt Koper aansprakelijk gehouden voor eventueel verschuldigde belastingen en boetes.


Artikel 6. Leveringstijden / levering op afroep
6.1
Verkoper spant zich in de zaken uiterlijk te leveren op het tijdstip/de tijdstippen of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn/-termijnen die respectievelijk bepaald is/zijn in de Overeenkomst. Een leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk 15 (zegge: vijftien) Werkdagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren. Indien Verkoper ook binnen deze naleveringstermijn nog niet geleverd of gepresteerd heeft en Koper om die reden de Overeenkomst wenst te ontbinden, dient Koper Verkoper hiervan schriftelijk in kennis te stellen en Verkoper tevens nog een laatste redelijke termijn tot nakoming van de levering te stellen.

6.2
De door Verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval de opgegeven levertijd c.q. aflevering ernstig wordt vertraagd, is Verkoper slechts aansprakelijk, indien deze vertraging is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van haar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten. Alsdan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Verkoper is niet aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade bij Koper.

6.3
Wanneer bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd: 6.4
Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling van de totale order. Indien bij levering op afroep binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, heeft Verkoper het recht Koper te sommeren dat deze schriftelijk een termijn zal aangeven binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie Koper binnen 5 (zegge: vijf) Werkdagen dient te voldoen, en worden de nog niet afgeroepen zaken met ingang van de eerste dag volgend op deze periode van drie maanden bij Verkoper, c.q. de transporteur opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder inbegrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper. De door Koper na sommatie aan te geven termijn mag een periode van een maand niet overschrijden, tenzij anders overeengekomen. De opgeslagen zaken blijven eigendom van de Verkoper tot levering van de zaken aan Koper.


Artikel 7. Prijzen, facturering en betaling
7.1
Alle door Verkoper en Koper overeengekomen en/of aangeboden prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2
Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van levering. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst en tot het moment van leveren één van de kostprijs factoren van Verkoper is gestegen, zal Verkoper een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening brengen. Verkoper factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door Koper bekend gemaakte e-mailadres.

7.3
Naast het hiervoor in lid 2 bepaalde is Verkoper te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen in de door haar gehanteerde algemene (catalogus)prijslijsten te wijzigen.

7.4
Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een zending lager is dan € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro en nul cent) voor orderverwerkingskosten een toeslag van € 9,95 (zegge: negen Euro en vijfennegentig cent) in rekening te brengen.

7.5
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en/of vermeld, gelden tussen Verkoper en Koper de navolgende betalingscondities op catalogusprijzen, mits Koper geen factuur met een overschreden betalingstermijn jegens Verkoper heeft uitstaan: Op aanbiedingen en op nader overeengekomen prijzen geldt geen van vorengenoemde betalingscondities. Deze netto facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

7.6
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en/of vermeld, gelden tussen Verkoper en Koper op Winterhardwaren de navolgende betalingscondities op catalogusprijzen, mits Koper geen factuur met een overschreden betalingstermijn jegens Verkoper heeft uitstaan:

- wanneer het niet Vriest van 1 maart tot en met 31 oktober: Op aanbiedingen en op nader overeengekomen prijzen geldt geen van vorengenoemde betalingscondities. Deze netto facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

- wanneer het niet Vriest van 1 november tot en met 28 februari: Op aanbiedingen en op nader overeengekomen prijzen geldt geen van vorengenoemde betalingscondities. Deze netto facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

- wanneer het Vriest: 7.7
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen uiterlijk 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Verkoper bij het sluiten van de Overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Koper is evenwel gerechtigd de betaling op te schorten indien Koper een tekortkoming in de zaken constateert. Koper is gehouden hiervan binnen 8 (zegge: acht) dagen na levering Verkoper schriftelijk daarvan mededeling te doen. Uitoefening van het opschortingsrecht is beperkt tot het bedrag overeenkomend met de prijs van de zaken, die niet en/of niet deugdelijk aan Koper geleverd zijn.

7.8
Het bovenstaande in lid 7 is tevens van toepassing op deelleveringen en de daarbij behorende (deel)facturen.

7.9
Behoudens het bepaalde in lid 7 is Koper, indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% (zegge: anderhalf) per maand, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper.

7.10
Eerst na het niet reageren op de eerste herinnering, zal een aanmaning verstuurd worden inclusief aanmaningskosten. Verkoper is gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen van € 25,00 (zegge: vijfentwintig Euro en nul cent) per aanmaning. De aanmaningskosten zijn niet verschuldigd bij betaling binnen 7 (zegge: zeven) dagen na dagtekening van de eerste herinnering.

7.11
Indien rekeningen 30 (zegge: dertig) dagen na het verlopen van de betalingstermijn niet zijn voldaan, is Verkoper gemachtigd om Koper van verdere leveranties uit te sluiten en na betaling van de desbetreffende rekeningen Koper uitsluitend onder vooruitbetaling te leveren.

7.12
Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Verkoper voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk dan wel via een incassobureau te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van Koper komen. Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient Koper ook deze kosten te vergoeden.

7.13
In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de door Verkoper in rechte geldend gemaakte aanspraken op betaling, dient Koper alle door Verkoper gemaakte proceskosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de Rechter toegewezen bedragen, tenzij Verkoper als enige partij in de proceskosten is veroordeeld.

7.14
Door Koper gedane betalingen van facturen betreffende zaken, strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs als Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.15
Verkoper is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.

7.16
Orders worden alleen uitgeleverd indien de dan openstaande orderbedragen gezamenlijk de individuele kredietruimte dan wel de krediettermijn niet overschrijden. Deze limieten worden bepaald met behulp van kredietinformatie en het betalingsgedrag vanuit het verleden.


Artikel 8. Overmacht
8.1
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee Verkoper, respectievelijk Koper, redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Dergelijke omstandigheden zijn onder andere: beperkende overheidsmaatregelen, brand, juridische restricties, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, uitvoerverbod, transportbelemmeringen, defecten aan machines, invoerbelemmering, onderbreking der productie, politieke onrust, terroristische dreigingen, terrorisme, natuurrampen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoersmiddelen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen of energie.

8.2
Koper respectievelijk Verkoper, zal de wederpartij onverwijld schriftelijk waarschuwen indien zich bij hem/haar een geval van overmacht voordoet.

8.3
In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

8.4
In geval van overmacht mogen de levertijden door Verkoper worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de situatie van overmacht langer voortduurt dan drie maanden, dan dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken Overeenkomst.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden
9.1
Onverminderd het in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde zaken eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente, kosten, schadevergoeding en boete zijn tenietgedaan. Zaken worden geacht niet te zijn betaald, indien Koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

9.2
Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op Koper is overgegaan mag deze de zaken niet aan een derde verpanden of enig ander recht daarop (doen) vestigen. Wel is het Koper toegestaan binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te gebruiken of aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is Koper verplicht bij zijn afnemer een eigendomsvoorbehoud te bedingen die zoveel mogelijk met het eigendomsvoorbehoud uit dit artikel overeenkomt.
Koper geeft hiermee reeds nu aan Verkoper een eerste stil pandrecht op vorderingen op zijn afnemers, zodra Koper een vordering uit een dergelijke transactie op zijn afnemer verkrijgt, alsmede op zijn rechten uit de met zijn afnemer conform de tweede zin van deze alinea overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Desgewenst zal Koper zijn afnemers van dit pandrecht in kennis stellen en Verkoper alle voor de uitoefening van deze rechten de nodige informatie te verschaffen. Zolang Koper zich met zijn betalingsverplichtingen tegenover Verkoper niet in verzuim bevindt, blijft Koper echter tot het incasseren van zijn vorderingen gerechtigd.

9.3
Bij overtreding van het in lid 2 gestelde, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 10 heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper terstond volledig opeisbaar. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt Koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken van Verkoper ten dage van de terugname minus door Verkoper gemaakte kosten. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken aan derden, het een en ander ter keuze van Verkoper.
De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud door Verkoper door het (doen) terughalen van de zaken betekent, indien niet uitdrukkelijk anders door Verkoper wordt verklaard, geen ontbinding van de Overeenkomst.

9.4
Voor het geval Verkoper haar in lid 3 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en medewerking aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen, ter bescherming van haar eigendomsrecht. Bovenstaande is op straffe van een boete van 10% (zegge: tien) van het door Koper verschuldigde per dag, met een minimum van € 750,00 (zegge: zevenhonderd en vijftig Euro en nul cent).

9.5
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Verkoper hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9.6
Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en Koper is verplicht deze zaken voor de duur van het voorbehoud te verzekeren tegen de risico's van brandschade, diefstal, storm-, ontploffings- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van (potentiële) belanghebbende derden. Koper is verplicht de polissen van deze verzekering aan Verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven. Het is Koper niet toegestaan eventueel aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van evenbedoelde zaken treden in plaats van de betrokken zaken. Met het oog op vorengenoemde zinsnede zij nog vermeldt dat Koper te allen tijde verplicht is tot betaling van het gehele factuurbedrag.

9.7
Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren of nakomen van de Overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van Koper te vorderen.

9.8
Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel van Verkoper daartoe aanleiding geeft, is Verkoper gerechtigd van Koper voor eerste of latere leveringen te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door Verkoper te betalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en is al hetgeen Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1
Ingeval Koper enige verplichting van welke Overeenkomst dan ook jegens Verkoper niet nakomt, Koper in surseance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, Koper in staat van faillissement wordt verklaard, Koper tot liquidatie van zijn zaken besluit, of Verkoper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande Overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of geheel of ten dele schriftelijk te ontbinden of ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Verkoper in een dergelijk geval.

10.2
Door ontbinding worden bestaande vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 11. Reclame
11.1
Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd. Indien bij aflevering door de transporteur breuk, beschadiging en/of tekorten zijn waar te nemen, dient Koper dit direct op de vrachtbrief te vermelden.

11.2
Reclames betreffende leveranties moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks aan Verkoper zijn gedaan. Bij zichtbare gebreken moeten reclames binnen 8 (zegge: acht) dagen na ontvangst van de zaken in bezit van Verkoper zijn; indien Koper het gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken, (= verborgen gebreken) binnen 8 (zegge: acht) dagen na ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. Deelt Koper zijn klachten en/of reclames niet tijdig of niet zoals overeengekomen schriftelijk mede, dan geldt de levering met het oog op de niet in de vereiste vorm of de niet tijdig gemelde klacht als vrij van gebreken. Aanvaardt Koper de levering of prestatie in kennis van een gebrek dan staan hem de rechten met betrekking tot het gebrek van het goed alleen toe indien Koper zich deze rechten uitdrukkelijk schriftelijk heeft voorbehouden.

11.3
Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht enkel ten aanzien van de in geschil zijnde zaken opgeschort. Conform artikel 7.7 is uitoefening van het opschortingsrecht beperkt tot het bedrag overeenkomend met de prijs van de zaken, die niet en/of niet deugdelijk aan Koper geleverd zijn.

11.4
In verband met de hoge kosten voor Koper en Verkoper komen retourzendingen uit hoofde van reclame onder een bedrag van € 50,00 (zegge: vijftig Euro en nul cent) niet in aanmerking voor behandeling en/of creditering en/of vervanging. Retourzendingen dienen altijd franco verzonden te worden, met inbegrip van een schriftelijke toelichting en het factuurnummer van de betreffende zaken.

11.5
Bij verwaarloosbare gebreken aan, met betrekking tot de waarde of het gebruik van de zaken, heeft Koper geen recht om gebruik te maken van het recht van reclame of enig ander door Koper in te roepen recht. Indien een reclame gegrond is, heeft Verkoper het recht om, naar eigen inzicht, de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering of het herstel plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de gegrondheid van de reclame is vastgesteld.

11.6
Is (tijdige) herlevering en/of herstel conform artikel 11.5 niet mogelijk, dan is Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden voor het gedeelte waarin Verkoper in de nakoming van haar (leverings)verplichtingen uit de Overeenkomst te kort is geschoten.

11.7
Ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig lid 6 leidt er niet toe dat Verkoper aansprakelijk is voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en stagnatieschade bij Koper. Tevens is elke andere vordering tot schadevergoeding uitgesloten.

11.8
Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de derde volzin van lid 2 genoemde gegevens zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voorzover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Koper.


Artikel 12. Garantie
12.1
Tenzij schriftelijk anders vermeld zijn zaken niet geschikt voor commercieel gebruik. Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd. Door Verkoper gegeven garanties strekken zich niet verder uit dan de garanties door de fabrikant aan Verkoper gegeven.

12.2
De garantietermijn gaat in op de dag van levering en behelst een termijn van één jaar. Een gebrek dat zich in bovengenoemde periode openbaart, valt in beginsel onder garantie, waarbij echter rekening dient te worden gehouden met de omstandigheden van het geval, zoals onder meer; intensiteit van gebruik, aard van het goed, etc. Koper dient de voor garantie in aanmerking komende zaken altijd retour te zenden. Retourzendingen dienen altijd franco verzonden te worden, met inbegrip van een schriftelijke toelichting en het factuurnummer van de betreffende zaken. Behandeling en/of herstellen en/of vervanging en/of creditering zal enkel na ontvangst van de retourgoederen plaats vinden, zulks ter beoordeling van Verkoper. Verrekening van retourgoederen kan slechts geschieden na ontvangst van een creditnota.

12.3
In verband met de hoge kosten voor Koper en Verkoper komen retourzendingen uit hoofde van garantie onder een bedrag van € 50,00 (zegge: vijftig Euro en nul cent) niet in aanmerking voor behandeling en/of creditering en/of vervanging. Retourzendingen dienen altijd franco verzonden te worden, met inbegrip van een schriftelijke toelichting en het factuurnummer van de betreffende zaken.

12.4
De in lid 1 vermelde garantie geldt niet indien:
 1. Koper jegens Verkoper in gebreke is;
 2. bij de aankoop van de geleverde zaken, door Koper niet of onvoldoende rekening is gehouden met de eigenschappen van de zaken;
 3. de ondeugdelijkheid geen nadelige consequenties heeft voor het normale gebruik van de geleverde zaken;
 4. er sprake is van geringe, in de bedrijfstak gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke, afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, materiaalstructuur, finish, etc;
 5. de geleverde zaken niet zijn toegepast en/of behandeld en/of gebruikt conform de door Verkoper gegeven aanwijzingen ten aanzien daarvan;
 6. ingeval van zichtbare gebreken, de geleverde zaken versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt, verwerkt, gebruikt of beschadigd zijn;
 7. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vervuiling, geweld van buitenaf of overbelasting zijn blootgesteld;
 8. door Koper zelf of door derden reparaties zijn verricht aan de door Verkoper geleverde zaken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper;
 9. de termijn voor reclameren, zoals vermeld in artikel 11, is overschreden; of in geval van verborgen gebreken, twee jaar na datum van levering zijn verstreken;
 10. ondeskundig gebruik van Koper of diens klant;
 11. goederen gebruikt worden voor commerciële doeleinden (verhuur e.d.);
 12. Koper zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren.
 13. Verkoper de zaken expliciet als B-keus of in beschadigde toestand heeft verkocht.
12.5
De garantieplicht (herstel, vervanging of creditering) geldt als enige en algehele schadevergoeding en leidt er niet toe dat Verkoper aansprakelijk is voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en stagnatieschade bij Koper. Elke andere vordering tot schadevergoeding is tevens uitgesloten.

12.6
Uit hoofde van de door Verkoper verstrekte garantie ten aanzien van zaken die zich buiten Nederland bevinden, kan Verkoper slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

12.7
Creditering zoals bedoeld in lid 5 is beperkt tot het bedrag overeenkomend met de prijs van de zaken, die onder de garantie valt zoals genoemd in dit artikel.

12.8
Lagers, wielen en remblokken van (inline-)skates en nikkel en chroom gerelateerde klachten op schaatsbuizen en -ijzers komen niet voor garantie in aanmerking.

12.9
De in dit artikel benoemde garantie is niet overdraagbaar aan derden.


Artikel 13. Vrijwaring en aansprakelijkheid
13.1
Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan zaken of personen als gevolg van opzet of grove schuld van Verkoper, haar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.

13.2
In een situatie als omschreven in lid 1 aanvaardt Verkoper aansprakelijkheid, indien en voor zover deze door haar Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven wordt gedekt, ten belope van het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij Koper, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en stagnatieschade.

13.3
Koper zal Verkoper en al haar ondergeschikten vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van door Verkoper aan Koper geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan, of schade als gevolg van niet nakoming van de enige contractuele verplichting van Koper jegens Verkoper, voor zover deze niet nakoming niet valt te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

13.4
Een vordering van Koper uit hoofde van dit artikel verjaart één jaar na de datum waarop Koper de schade ondervindt c.q. het schade toebrengende feit een aanvang heeft genomen.

13.5
Ten overvloede zij vermeld dat in artikel 6:190 BW is bepaald, dat de fabrikant/importeur (Verkoper) van een gebrekkig product eerst aangesproken kan worden, indien de schade een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro en nul cent) te boven gaat. Beneden dit bedrag is Koper zelf aansprakelijk.

13.6
Verkoper voorziet door haar geleverde zaken van (wettelijk vereiste) waarschuwingen en/of gebruiksaanwijzingen en/of symbolen geschikt voor de Nederlandse markt. Koper is verantwoordelijk in geval van export om de geldende wet- en regelgeving in het land van bestemming na te leven voor wat betreft vorengenoemde en vrijwaart Verkoper voor schade, boetes en winstderving voortvloeiend uit niet naleving.


Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1
Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, de door haar geleverde zaken geen inbreuk maken op in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. De door Verkoper gegeven vrijwaring voor eventuele inbreuk op enige (ongeschreven) intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden strekken zich niet verder uit dan de garanties door de fabrikant aan Verkoper gegeven.

14.2
Indien Verkoper goederen vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Koper op basis van een ontwerp/model/merk/vormgeving of enig andere inbreng welke niet van Verkoper afkomstig is, vrijwaart Koper Verkoper, in en buiten rechte, terzake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging, levering en het gebruik van) de goederen op intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een derde bezwaar maakt tegen een levering door Verkoper, is Verkoper, onverminderd het voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/of terstond te staken en een vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van Koper te verlangen, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding jegens Koper is gehouden. Van de door Koper aan Verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, computerprogrammatuur, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere gegevens wordt door Verkoper aangenomen dat deze adequaat zijn, zonder dat Verkoper tot enig nader onderzoek is gehouden.

14.3
Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot goederen/concepten/modellen etc., bijvoorbeeld door de goederen te kopiëren, te bewerken of na te maken.

14.4
Door Verkoper aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties, commerciële teksten, handleidingen en/of andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens, is Koper bevoegd de betreffende producten binnen 8 dagen na datum van levering te retourneren. Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van voornoemde gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De in dit artikel vermelde gegevens, dan wel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op Koper. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper op zijn kosten voormelde gegevens en reclamemateriaal aan Verkoper te retourneren.

14.5
Enig Koper niet toekomend merk-, octrooi-, handelsnaam-, model- of auteursrecht op de zaken en/of de in lid 4 vermelĀ­de gegevens, gaan niet over op Koper. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in ;lid 4 vermelde gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

14.6
Op de in lid 4 vermelde gegevens rusten auteursrechten van Verkoper. Zonder expliciet schriftelijke toestemming van Verkoper aan Koper is gebruik van deze gegevens uitdrukkelijk niet toegestaan.


Artikel 15. Merken
Koper erkent en aanvaardt dat alle Merken het exclusieve eigendom zijn en zullen blijven van Verkoper. Koper zal de Merken uitsluitend gebruiken op de door Verkoper voorgeschreven wijze voor de verkoop van de zaken. Koper zal de zaken met de Merken identificeren en de Merken in alle marketing-, advertentie- en promotiematerialen in overeenstemming met de merkrichtlijnen gebruiken. Verkoper zal van tijd tot tijd de merkrichtlijnen verstrekken. Koper zal Verkoper onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk op of betwisting van het gebruik van een Merk, of een aanspraak van een derde op enig recht met betrekking tot een Merk. Tevens zal Koper zich te allen tijde conformeren aan de instructies van Verkoper omtrent de wijze van optreden tegen inbreuken op of betwistingen van Merken, waaraan Koper voor eigen rekening onverwijld alle medewerking zal verlenen.


Artikel 16. Website vereisten
Op voorwaarde dat Koper voldoet aan de voorwaarden van lid 2.4 en eventuele aanvullende selectieve distributie voorwaarden van Verkoper of van haar Merken, is Koper gerechtigd om de zaken te verkopen via Internet, maar uitsluitend via een door Verkoper goedgekeurde website (“de Website"). Koper zal het ontwerp van de Website en alle wijzigingen en aanvullingen ter goedkeuring voorleggen aan Verkoper. Koper zal zijn Website te allen tijde inrichten en ingericht houden conform de vereisten zoals hieronder vermeld en overige door Verkoper van tijd tot tijd voorgeschreven eisen voor de verkoop van zaken via Internet en voor de verwijzingen naar en het gebruik van de Merken, afbeeldingen van de producten en overige uitingen. Indien de Website op enig moment niet voldoet aan de in hieronder vermelde vereisten of overige door Verkoper voorgeschreven eisen, dan vervalt daarmee terstond de goedkeuring van Verkoper en is het Koper met onmiddellijke ingang niet (langer) toegestaan om zaken van Verkoper via Internet te verkopen totdat de betreffende Website (wederom) voldoet en door Verkoper (opnieuw) is goedgekeurd. Rectificatie dient binnen een periode van één maand te zijn voltooid.
 1. Het is Koper niet toegestaan de zaken, anders dan via een door Verkoper goedgekeurde Website, op Internet te koop aan te bieden of te verkopen.
 2. Koper en diens website dienen aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen. Dit betekent onder meer dat:
  • Koper op de Website alle informatie verschaft waartoe zij wettelijk verplicht is zoals:
   1. Volledige naam en adres;
   2. Contactgegevens (inclusief e-mailadres);
   3. KvK-nummer.
  • Indien persoonsgegevens van consumenten worden verzameld, dit zal gebeuren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving;
  • De door Koper gehanteerde algemene voorwaarden in overeenstemming dienen te zijn met geldende consumentenwetgeving en bijvoorbeeld geen onredelijk bezwarende bedingen mogen bevatten;
  • Koper zijn wettelijke verplichtingen jegens de klant zal nakomen indien enig product of een onderdeel daarvan niet-conform blijkt te zijn;
  • Koper in overeenstemming met de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken zal handelen.
 3. In aanvulling op de overige bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden mag verkoper slechts gebruik maken van de Merken op de Website onder de volgende voorwaarden:
  1. De Website (inclusief de erop getoonde reclamematerialen, afbeeldingen van de producten en lettertypen) dient op aantrekkelijke wijze te worden vormgegeven, dient de kwaliteitsuitstraling van de Merken weer te geven en te ondersteunen en moet duidelijk worden onderscheiden van afbeeldingen en materialen van producten van concurrenten. Dit betekent onder meer dat de Website geen taalfouten mag bevatten, dat geen felle kleuren mogen worden gebruikt en dat de lettertypes niet extra vet en groot mogen worden afgebeeld om schreeuwende teksten neer te zetten. Of de Website de hoogwaardige kwaliteit van de Merken ondersteunt, is ter discretie van Verkoper;
  2. Het dient voor de gemiddelde bezoeker van de Website steeds duidelijk te zijn dat de website géén website van de Verkoper is, maar van een onafhankelijke derde.
  3. Het is Koper in beginsel verboden de zaken te koop aan te bieden of te verkopen op internetsites waarop voornamelijk tweedehands producten worden aangeboden of op veilingsites (zoals Marktplaats of eBay);
  4. Vragen van klanten dienen steeds binnen één werkdag te worden beantwoord;
  5. Koper mag op de Website verwijzen naar de (fabrieks)garantie van Verkoper. Iedere verwijzing dient echter vergezeld te gaan van de mededeling dat de fabrieksgarantie geen afbreuk doet aan de wettelijke rechten die de consument heeft richting Koper.
  6. Koper zal er voor zorg dragen dat de betalingen via een veilig en betrouwbaar systeem worden verricht;
Koper zorgt er voor dat de informatie (inclusief het gebruikte reclamemateriaal) op de Website steeds juist, volledig en up-to-date is. Voorts dient het ontwerp van de Website aan de volgende criteria te voldoen:
 1. Een beveiligde https verbinding;
 2. De website dient een gebruiksvriendelijke en conform de stand der techniek bestelprocedure te hebben;
 3. De Merken dienen met logo op de homepage van de Website te zijn vermeld;
 4. Speciale merkpagina’s met het merkverhaal van en producten van Verkoper;
 5. Juist gebruik van Merken (inclusief logo’s en productnamen), eventueel conform de door Verkoper verstrekte richtlijnen voor het merkgebruik.

Artikel 17. Annulering van Overeenkomst en retourzendingen van niet gebrekkige zaken
17.1
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is Koper nimmer bevoegd de Overeenkomst te annuleren en/of niet gebrekkige zaken aan Verkoper te retourneren.

17.2
Indien recht van retour uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dient Koper retourzendingen van niet gebrekkige zaken bij Verkoper aan te melden. Tevens dient Koper retourzending franco, en vergezeld van een schriftelijke toelichting te verzenden. In deze toelichting dient in ieder geval de datum waarop Koper de desbetreffende zaken van Verkoper heeft gekocht, alsmede de datum en het nummer van de desbetreffende factuur van Verkoper te zijn vermeld.

17.3
Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van Verkoper.

17.4
Onverminderd het bepaalde in de vorige leden zal creditering plaatsvinden op de hiernavolgende grondslag:
 1. de te retourneren zaken dienen onbeschadigd en in originele verpakking verpakt te zijn, tevens mogen zij niet voorzien zijn van prijsstickers e.d.;
 2. Koper blijft het bedrag dat na creditering resteert, verschuldigd, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
17.5
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Koper bij annulering van de Overeenkomst gehouden alle schade (kosten) en gederfde winst die Verkoper lijdt als gevolg daarvan te vergoeden, met een minimum van € 25,00 (zegge: vijfentwintig Euro en nul cent), vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Verkoper in rekening gebracht.


Artikel 18. Boetebeding
Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit een Overeenkomst, is Koper gehouden, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare geldsom te voldoen van 15% (zegge: vijftien) van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig Euro en nul cent), onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.


Artikel 19. Overdracht
Het is Koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper rechten of verplichtingen uit enige Overeenkomst over te dragen aan derden.


Artikel 20. Partiële nietigheid
20.1
In het geval één van de bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in strijd is met de wet of goede zeden, zal de strijdige bepaling dienen te worden uitgelegd op een wijze die de inhoud van de desbetreffende bepaling het meest benadert, zonder in strijd te zijn met de wet of de goede zeden.

20.2
Indien, ondanks het bepaalde in lid 1, één van deze bepalingen niet kan worden ingeroepen, om welke reden dan ook, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht.


Artikel 21. Geschillen en toepasselijk recht
21.1
Alle geschillen betrekking hebbende op een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.

21.2
Alle Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van alle daar geldende verwijzingsregelingen van het Internationale Privaatrecht en het Weens Kooprecht.

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tiel, onder dossiernummer 23038371)